Trang chủ / Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 02/07/2018

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Đào tạo

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Đào tạo

Mã vị trí tuyển dụng: AAO_01/2018

Số lượng cần tuyển: 02 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 18/06/2018

Vị trí công việc: Kỹ thuật viên

Đơn vị tuyển dụng: EIU FabLab, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_07/2018

Số lượng cần tuyển: 03 người

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 18/06/2018

Vị trí công việc: Điều phối viên/Quản trị viên

Đơn vị tuyển dụng: EIU FabLab, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_06/2018

Số lượng cần tuyển: 01 người

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 11/05/2018

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu (Khoa Kỹ thuật)

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_05/2018

Số lượng cần tuyển: 05 người (02 TS & 03 ThS)

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 11/05/2018

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm (Khoa Kỹ thuật)

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_04/2018

Số lượng cần tuyển: 05 người (02 TS & 03 ThS)

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 11/05/2018

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Cơ Điện tử (Khoa Kỹ thuật)

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_03/2018

Số lượng cần tuyển: 01 ThS

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 11/05/2018

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Điều khiển và Tự động hoá (Khoa Kỹ thuật)

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_02/2018

Số lượng cần tuyển: 02 người (01 TS & 01 ThS)

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 11/05/2018

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Kỹ thuật Điện (Khoa Kỹ thuật)

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_01/2018

Số lượng cần tuyển: 08 người (02 TS & 06 ThS)

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 05/01/2018

Vị trí công việc: Chuyên viên Kế toán

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Kế toán - Tài chính

Mã vị trí tuyển dụng: FAO_02/2018

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 21/07/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Thư viện (Phục trách mảng Công nghệ Thông tin)

Đơn vị tuyển dụng: Thư viên

Mã vị trí tuyển dụng: LIB_02/2018

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết